BOTA.jpgESCUT.jpg          

                      N O R M E S       POLITICA DE PRIVACITAT DE L'ASSOCIACIÓ COLLA EXCURSIONISTA L'ISARD.

    A causa de l'aplicació de la Nova Normativa Europea per protegir la privacitat dels participants en les nostres activitats i el correcte ús de les seves dades (RGPD i la LSSI-CE) a partir del 25 de maig de 2018, els nostres termes de protecció de dades canvien.

1.- RESPONSABLE.
Titular: Associació Colla Excursionista l'Isard (C.  l'Isard, en endavant). NIF G17667957. Domicili soial: c/de Dalt, 12. 17162 BESCANÓ (Girona)

2.- INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.
Mitjantçant l'acceptació de la present Política de Privadesa, la persona que consta a la base de dades de C. l'Isard per haver participat en alguna de les nostres activitats (en endavant "Participant") queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, especific i inequívoc perquè les seves dades personals siguin tractades per la C. l'Isard.

3.- AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ LA C. L'ISARD LES DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT?.
Les dades personals facilitades del Participant seran tractades per la C. l'Isard, d'acord amb les següents finalitats:
Dur a terme les activitats que organitzem o co-organitzem, el manteniment de la relació i el seguiment de la mateixa.
Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituts, incidències, queixes, reclamacions o consultes dels partipants en les activitats.
Gestionar l'enviament de comunicacions sobre activitats organitzades per la C. l'Isard o que considerem que són d'interès per al participant per mitjans electònics i/o convencionals.
Elaborar un perfil per poder filtral l'enviament de les informacions de les ativitats, recorrent a fonts pròpies per oferir una informació d'acord amb els ses interessos i gustos dels participants.

4.- DURANT QUANT TEMPS TRACTAR LA C. L'ISARD LES DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT?.
Les dades del participant seran conservats amb aquest fi durant el temps permès per la legislació aplicable. Pel que fa a l'enviament de comunicacions, la C. l'Isard tractarà les dades del participant, fins que aquest s'hi oposi.

5.- QUINES DADES DEL PARTICIPANTS TRACTARÀ LA C. L'ISARD?.
La C. l'Isard, tractarà les següents categories de dades del participant:
Dades identificatives: nom, cognoms i DNI (o passaport)
Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electònic i telèfon.
Dades personals: sexe, club, núm. llicència, data naixement, i altres dades necessàries per al desenvolupament de les activitats.
En el cas que el participant faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a la C. l'Isard de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, la C. l'Isard podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

6.- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DEL PARTICIPANT?.
El tractament de les dades del participant per part de la C. l'Isard per a l'enviament de comunicacions i per a l'elaboració de perfils, està basat en l'interès legítim de la C. l'Isard de conformitat amb el que estableix el RGPD.
D'altra banda, el tractament de les dades del participant per a gestionar, tramitar i donar seguiment a les inscripcions realitzades pel participant és necessari. Pel que el subministrament de les dades amb aquesta finalitat és obligat i en cas de no fer-ho impediria la inscripció en activitats organitzades o co-organitzades.

7.- A QUÉ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DEL PARTICIPANT?.
Les dades del participant podran ser comunicades a les administracions públiques en els casos previstor per la Llei. A més, es comunicaran als co-organitzadors d'una activitat si el participant hi participa i sempre indicant el mínim de dades requerit. Aquesta tercera part poden ser: una federació, un altre club Esportiu, l'entitat a càrrec de l'assegurança per a participar en l'activitat...
Un conjunt de dades limitat dels participants inscrits en una activitat pot aparèixer en llistats públics relacionats amb l'activitat. Aquests llistat són necessaris per al desenvolupament de l'activitat (recollida de dorsal, classificacions...) i les dades habituals d'aquest llistats són nom, cognom, sexe, categoria d'esdat i club al qual pertanyen. No és públic, però es diposa en llistats restringits del telèfon del participant per assegurar la seguretat del propi participant durant l'activitat en la qual aquest s'ha inscrit. Es pot afegir alguna altra dada si és necessari per al desenvolupament de l'activitat.

8.- COMUNICACIONS DE PROMOCIÓ.
Una de les finalitats per a les quals la  C. l'Isard tracta les dades personals proporcionades per part dels participants és per remetre'ls comunicacions de promoció per mitjans electònics i convencionals, amb informació relativa a serveis, activitats, promocions, esdeveniments o  notícies rellevants per als participants. Sempre que  es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida  única i exclusivament a aquells participants que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.
En cas que el participant vulgui deixar de rebre comunicacions promocionals per part de la  C. l'Isard pot sol·licitar la baixa del servei  enviant un correu electrònic a la següent  adreça de correu electrònic:
isardcollaexcursionista@gmail.com

9.- EXERCICI DE DRETS.
El participant pot enviar escrit a Associació Colla Excursionista l'Isard. c/ de Dalt 12. 17162 Bescanó, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si en la C. l'Isard s'estan tractant dades personals que concerneixen al participant o no.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incomplertes.
Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Obtenir de la C. l'Isard la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
Sol·licitar la portabilitat de les dades personals.
Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent adreça: https://www.agpd.es, quan l'interessat consideri que la C. l'Isard ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

10.- MESURES DE SEGURETAT.
La C. l'Isard, tractarà les dades del participant en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos.

11.- CANVIS.
La C. l'Isard es reserva el dret de revisar la seva Politica de Privacitat en el moment que ho consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Declaració de privades per llegir la revisió més recent de la Política de Privacitat de la C. l'Isard.

 

NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT PER A SOCIS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA: 


Telèfons d'Assistència per a totes les modalitats:

Des de Catalunya i l'estat espanyol: 936 347 652 (24 hores, els 365 dies de l'any)

Des de l'estranger: 00 34 936 347 650 (24 hores, els 365 dies de l'any)
Assistència per a persones amb discapacitats:


Assistència de persones federades amb discapacitats, es disposa d'un servei de gestió especific a la adreça: tramitacionaccesiblehelvetia@hna.es

aquest servei està disponible de 8 h. a 21 h. de dilluns a divendres i dissabtes de 9 h. a 14 h.(excepte festius).