BOTA.jpgESCUT.jpg          

                      N O R M E S       NORMATIVA LEGAL: Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, disposa, en relació amb el dret d’informació en la recollida de dades dels següents aspectes:
Els interessats als quals se'ls sol·licitin dades de caràcter personal tenen dret a ser informats prèviament de manera expressa, precisa i inequívoca:
a) De l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.
b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades.
c) De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.
d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
e) De la identitat i adreça del Responsable del tractament o, en el seu cas, del seu representant.
En aquest sentit, la Llei determina que quan s'utilitzin qüestionaris o altres impresos per a la recollida de les dades, figuraran en els mateixos, de forma clara, els citats advertiments.
En el cas en què les dades no hagin estat recaptats directament de l'interessat, aquest haurà de ser informat pel Responsable del Fitxer, dins dels tres mesos posteriors al registre de les dades.
Quan les dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a publicitat o prospecció comercial, se li informarà en cada comunicació de l'origen de les dades, de la identitat del Responsable del Fitxer així com dels drets que li assisteixen.
L’article 6 de la LOPD disposa, respecte del consentiment de l’afectat, el següent:
- El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de l’afectat.
L’article 7 de la LOPD disposa, respecte a les dades especialment protegides, el següent:
- Les dades de caràcter personal que facin referència a l'origen racial, a la salut i a la vida sexual només podran ser recaptats, tractats i cedits quan, per raons d'interès general, així ho disposi una llei o l'afectat consenti expressament.
L’article 11 de la LOPD disposa, respecte de la comunicació de dades que:
- Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’interessat.
ASSOCIACIÓ COLLA EXCURSIONISTA L’ISARD, com a Responsable del Fitxer, haurà d'incloure les pertinents clàusules d'informació i/o consentiment, en tots i cadascun dels formularis o documents, que s'utilitzin per a la recollida de dades personals, havent de ser signats.
Per a cadascun s'ha dissenyat una clàusula legal que permet complir la normativa sobre el dret a la informació i petició de consentiment. A continuació s'especifiquen cadascuna de les clàusules dissenyades a aquest efecte:
   NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT PER A SOCIS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA:  Aquí


Notificar abans de 7 dies a: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances S.A., omplint aquesta

DECLARACIÓ D’ACCIDENT, que us podeu baixar AQUI.

Telf. Assistència:  900 120 180   - 24 hores 365 dies l’any.

Estranger: 00  34  934  957 662  - 24 hores 365 dies l’any.


Assistència per a persones sordes:


Assistència de persones federades sordes, a través dels serveis de SMS i WhatsApp, al número +34 648 275 421. I a través de les adreces electòniques: medic@racc.es (per a les urgències) i aut.medic@racc.es (per a la gestió d'autoritzacions)